Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Verkoper: Silverbaby/Borstvoedingnwveluwe handelsnaam van de besloten vennootschap Wijs in het Verkeer bv, gevestigd te Sint-Michielsgestel.
  • Koper: degene die met verkoper als bedoeld in deze voorwaarden hetzij rechtstreeks, hetzij via een derde, een overeenkomst heeft gesloten tot het leveren of ter beschikking stellen van goederen (daaronder begrepen boeken, lesmaterialen dan wel enig ander door verkoper aangeboden goed) en/of elektronische producten of het verrichten van werkzaamheden en/of diensten, in de ruimste zin van het woord.
  • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de verkoper;
  • Overeenkomst : elke overeenkomst tussen verkoper en een koper.
  • Bedenktermijn: de periode waarbinnen de consument zonder opgave van reden kan afzien van de overeenkomst op afstand;
  • Offerte: Elke langs schriftelijke, telefonische of elektronische weg aan en (aspirant) koper aangeboden voorstel tot het aangaan van een overeenkomst.

Artikel 2 Toepasselijkheid 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en alle door verkoper gesloten overeenkomsten. 2.2 Aanvullende of afwijkende voorwaarden –waaronder ook inkoopvoorwaarden van koper maken géén onderdeel uit van de overeenkomst tussen verkoper en koper en binden verkoper niet, tenzij anderszins uitdrukkelijk schriftelijk door verkoper bevestigd.

Artikel 3 Offerte en overeenkomst 3.1 Alle offertes en aanbiedingen van verkoper zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk blijkt. 3.2 De overeenkomst tussen verkoper en koper komt tot stand door het plaatsen van een schriftelijke, mondelinge (telefonische) of elektronische bestelling, inschrijving of opdracht bij verkoper, en de aanvaarding ervan door verkoper, welke aanvaarding via elk communicatiemiddel kan plaatsvinden.

Artikel 4 Prijzen

4.1 Tenzij een bindende aanbiedingstermijn geldt, is elke prijsopgave vrijblijvend. 4.2 Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen:

  • Inclusief BTW, , andere belastingen, heffingen en rechten
  • inclusief levering voor leveringen vanaf €50,- op één adres in Nederland
  • vermeld in Nederlandse valuta
  • alle extra kosten voor spoedleveringen worden aan de koper in rekening gebracht.

Artikel 5 Aflevering en leveringstermijn

5.1 Door de verkoper bij de aanbieding opgegeven leveringstermijnen hebben niet de strekking fataal te zijn, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de koper de verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

5.2 De door de verkoper of een door hem aangewezen vervoerder bezorgde zaken, zijn voor risico van de verkoper tot moment van bezorging.

5.3 Het is mogelijk dat de afgeleverde zaken afwijken ten opzicht van het getoonde. Het getoonde dient opgevat te worden als aanduiding van de zaken.

5.4 De koper is verplicht de zaken binnen acht dagen na aflevering op eventuele tekorten of beschadigingen te controleren.

5.5 De koper dient de bij de aflevering aanwezige tekorten of beschadigingen binnen acht dagen na aflevering rechtstreeks schriftelijk aan de verkoper te melden, bij gebreke waarvan de verkoper gerechtigd is om reclames dienaangaande niet in behandeling te nemen. Bij verborgen gebreken moet binnen veertien dagen na ontdekking aan de verkoper melding worden gemaakt van deze gebreken.

5.6 Alle rechtsvorderingen ten aanzien van reclames vervallen na een termijn van één jaar na aflevering.

Artikel 6 retour sturen goederen

6.1 Bij aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de verkoper bekend gemaakte vertegenwoordiger.

6.2 Het recht om de overeenkomst te ontbinden (art 6.1) geldt niet voor de producten die door hun aard retour gestuurd kunnen worden en/of die snel kunnen verouderen. Producten die gepersonaliseerd zijn kunnen ook niet retour gestuurd worden

6.3 Tijdens de bedenktermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slecht in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te houden. De verzegeling (bv cellofaan om DVD doosje) mag niet verwijderd zijn van computersoftware, toegangscodes, audio- en video-opname.

6.4 De bedenktermijn geldt niet voor kopers die geen consument zijn. Deze kopers mogen alleen artikelen retour sturen na toestemming van de verkoper. Als goederen met toestemming worden teruggestuurd, zal hiervoor 20% van de aankoopprijs aan deze koper in rekening worden gebracht met een minimum bedrag van €15,-.

6.5 Als koper het product wil retour sturen zal hij het product met alle geleverde toebehoren en (indien redelijk mogelijk) in de originele verpakking aan de verkoper retour sturen

6.6 De koper dient de kosten van het retour sturen zelf te betalen. Indien de verkoper dit aan de vervoerder van de koper moet betalen zal de verkoper de kosten in rekening brengen bij de koper. Producten die onder rembours, CheckPay PostNL of vergelijkbare diensten worden retour gestuurd zullen door de verkoper geweigerd worden

6.7 Het retoursturen van het product is voor risico van de koper (bv zoekraken, beschadigingen etc). Uitsluitend na ontvangst van de retour gestuurde product en dat vastgesteld is dat het product in goede staat is zal de verkoper bij consumenten overgaan tot uitbetaling van het bedrag dat de consument betaald heeft. Deze uitbetaling zal uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending plaatsvinden. Bij kopers die geen consument zijn zal de koper besluiten of vervanging of creditering of geen vervanging en geen creditering zal plaats vinden.

Artikel 7 Betaling

7.1 De betaling door koper aan verkoper dient te geschieden binnen 5 dagen na factuur datum, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Deze termijn is een fatale termijn.

7.2 Alle betalingen dienen te geschieden op een, door verkoper, daartoe aan te wijzen bank- of gironummer.

7.3 Indien de betaling niet plaatsvindt binnen de in lid 1 genoemde termijn, verbeurt de koper aan verkoper een terstond opeisbare rente van 2% per maand tot op de dag der algehele voldoening. Een gedeelte van een maand wordt gezien als hele maand.

7.4 Koper doet bij voorbaat afstand van zijn recht tot verrekening en opschorting ten aanzien van de te verrichten betalingen aan verkoper.

7.5 Verkoper is gerechtigd om terzake vooruitbetaling te verlangen.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

Alle door verkoper afgeleverde zaken blijven haar eigendom tot de dag der algehele voldoening van de koopprijs door koper.

Artikel 9 Garantie

9.2 De garantieverplichting van de verkoper strekt niet verder tot datgene wat de producent van het betreffende product jegens de verkoper garandeert, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

9.2 De verkoper is niet aansprakelijk als de koper na het volgen van een cursus bij de verkoper niet over voldoende kennis beschikt.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door verkoper geleverde goederen, producten en diensten de uiterste zorg is nagestreefd, staat verkoper niet in voor eventuele fouten of onvolledigheden. Verkopervan de goederen, producten en diensten zullen voor eventuele fouten of onvolledigheden of voor het gebruik door koper van bedoelde goederen, producten, en diensten op geen enkele wijze aansprakelijk zijn. Verkoper aanvaardt dan ook slechts wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.

10.2 De totale aansprakelijkheid van verkoper wegens toerekenbare tekortkoming in de verplichting tot levering van enige prestatie is beperkt tot vergoeding van slechts directe schade en tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor die prestatie bedongen prijs (excl. omzetbelasting).

10.3 Aansprakelijkheid van verkoper voor indirecte schade, daaronder begrepen (maar niet beperkt tot) gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten.

10.4 Verkoper is niet aansprakelijk voor door koper geleden schade, van welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan, die het gevolg is van onjuist en/of ondeskundig gebruik door koper of enige derde van door verkoper geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten.

Artikel 11 Overmacht Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan: Elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheden waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de koper niet meer van de verkoper kan worden verlangd. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, bovenmatig (ziekte)verzuim van het personeel, arbeidskrapte, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, omvangrijke wetswijzigingen, dit zowel bij de verkoper zelf als bij haar leveranciers.

Artikel 12 Kosten Indien koper niet tijdig betaald, dan wel anderszins tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst met verkoper, komen de door verkoper te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten geheel voor rekening van koper. De door koper aan verkoper daarbij verschuldigde buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van de koopprijs exclusief BTW.

Artikel 13 Toepasselijk recht/geschillen

13.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, is uitsluitend Nederlandse recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen die voortvloeien of samenhangen met een door verkoper en koper gesloten overeenkomst, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement ’s-Hertogenbosch, voor zover wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.